لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 2 آلومينيوم اراک 0 1399/10/15 16:30
week 25 آلومينيوم اراک 0 استقلال تهران 0 1400/04/10 19:50