لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نساجی مازندران 0 مس رفسنجان 1 1399/09/27 15:00
week 22 مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 1 1400/02/18 20:45
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 28 مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 0 1396/12/26 15:00
week 11 نساجی مازندران 3 مس رفسنجان 1 1396/08/10
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 1 1395/07/02
week 25 نساجی مازندران 2 مس رفسنجان 0 1395/12/02
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 مس رفسنجان 4 نساجی مازندران 1 1394/09/02
week 35 نساجی مازندران 1 مس رفسنجان 1 1395/02/06