لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صنعت نفت آبادان 2 گل گهر سیرجان 1 1399/09/22 15:00
week 21 گل گهر سیرجان 1 صنعت نفت آبادان 0 1400/02/03 20:40
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 گل گهر سیرجان 0 صنعت نفت آبادان 1 1398/07/03 17:00
week 20 صنعت نفت آبادان 1 گل گهر سیرجان 2 1398/11/25 16:00
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صنعت نفت آبادان 2 گل گهر سیرجان 1 1394/06/31
week 26 گل گهر سیرجان 3 صنعت نفت آبادان 1 1394/11/25
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صنعت نفت آبادان 1 گل گهر سیرجان 0 1393/09/02
week 18 گل گهر سیرجان 2 صنعت نفت آبادان 0 1393/12/23