False{ return; }

راه اندازی مرکز پایلوت غربالگیری فوتبالیست ها

ساعت 12:16 سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

برای نخستین بار در منطقه جنوب با حضور محمدرضا کشوری فرد و دکتر زهره هراتیان مرکز پایلوت غربالگیری فوتبالیست ها در منطقه جنوب و شهرستان اهواز راه اندازی شد.