برنامه بازی ها کاويان نقده - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 0

کاويان نقده

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

1 - 1

نیکان مهر تهران

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیای تهران

1 - 1

کاويان نقده

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

0 - 0

کانیاو اشنویه

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 2

کاويان نقده

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

1 - 0

ستارگان آژند آذربایجان

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

3 - 2

کاويان نقده

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

1 - 0

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ایرانیان تهران

2 - 0

کاويان نقده

1399/12/08 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

4 - 1

اوحدی مراغه

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اردبيل

1 - 2

کاويان نقده

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

2 - 0

عقاب تبريز

1399/12/28 15:00