برنامه بازی ها عقاب تبريز - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

0 - 2

اوحدی مراغه

1399/10/18 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اردبيل

1 - 1

عقاب تبريز

1399/10/23 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/11/07 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیکان مهر تهران

2 - 0

عقاب تبريز

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

1 - 5

کیای تهران

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانیاو اشنویه

1 - 0

عقاب تبريز

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

1 - 2

شهداي گروس بيجار

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربایجان

2 - 1

عقاب تبريز

1399/12/08 13:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

2 - 1

جام جم بیله سوار

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گرين کشاورز نهاوند

7 - 2

عقاب تبريز

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

0 - 0

نفت ایرانیان تهران

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

2 - 0

عقاب تبريز

1399/12/28 15:00