برنامه بازی ها - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 5


هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 3

فولاد هرمزگان

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

0 - 0

استوک مرودشت

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1 - 0

فولاد هرمزگان

1399/11/13 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

2 - 0

صنعت فولاد اصفهان

1399/11/20 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

4 - 4

فولاد هرمزگان

1399/11/24 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1399/11/29 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

امیدآوران مشیز کرمان

1 - 1

فولاد هرمزگان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

0 - 0

عقاب شيراز

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

1 - 0

فولاد هرمزگان

1399/12/13 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضوانی اصفهان

0 - 3

فولاد هرمزگان

1399/12/28 15:00