برنامه بازی ها مقاومت بسيج آستارا - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 2


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

0 - 2

نفت ایرانیان تهران

1400/02/01 20:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانیاو اشنویه

0 - 1

مقاومت بسیج آستارا

1400/03/30 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

0 - 1

شهرداري فومن

1400/02/17 21:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

0 - 1

مقاومت بسیج آستارا

1400/02/25 19:35

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 0

مقاومت بسیج آستارا

1400/02/30 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

2 - 0

کیان اراک

1400/03/04 18:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرتام تبریز

1 - 0

مقاومت بسیج آستارا

1400/03/11 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

0 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/03/18 20:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنیامین ورزش تهران

2 - 0

مقاومت بسیج آستارا

1400/03/23 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ایرانیان تهران

1 - 0

مقاومت بسیج آستارا

1400/04/07 20:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

3 - 0

کانیاو اشنویه

1400/04/12 19:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فومن

1 - 1

مقاومت بسیج آستارا

1400/04/17 19:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

3 - 0

پاس گيلان

1400/04/23 18:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

0 - 1

شهید اورکی اسلامشهر

1400/04/29 19:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

1 - 0

مقاومت بسیج آستارا

1400/05/03 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

2 - 2

آرتام تبریز

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

2 - 1

مقاومت بسیج آستارا

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسیج آستارا

0 - 3

بنیامین ورزش تهران

1400/05/19 20:00