برنامه بازی ها دماوند آمل - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 3

جوان نوین ساری

1400/02/01 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

2 - 1

دماوند آمل

1400/02/07 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

3 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/02/18 20:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 2

دماوند آمل

1400/02/23 19:25

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 3

پیشگامان فنون پارس

1400/02/29 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 1

پاراگ تهران

1400/03/04 17:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام وحدت خ جنوبی

2 - 0

دماوند آمل

1400/03/10 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/03/17 19:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

1 - 1

دماوند آمل

1400/03/25 18:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

3 - 0

دماوند آمل

1400/04/06 19:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 4

شهرداري نوشهر

1400/04/12 19:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

3 - 0

دماوند آمل

1400/04/17 19:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

1 - 8

مقاومت تهران

1400/04/22 19:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیشگامان فنون پارس

1 - 1

دماوند آمل

1400/04/29 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

2 - 2

دماوند آمل

1400/05/03 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 4

پیام وحدت خ جنوبی

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

2 - 0

دماوند آمل

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/05/19 20:00