برنامه بازی ها جوان نوين ساري - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 3

جوان نوین ساری

1400/02/01 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/02/07 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 1

جوان نوین ساری

1400/02/18 20:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/02/23 19:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

2 - 2

جوان نوین ساری

1400/02/29 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 1

جوان نوین ساری

1400/03/04 18:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 2

شهداي رزکان کرج

1400/03/10 18:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 1

جوان نوین ساری

1400/03/17 18:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 1

پیشگامان فنون پارس

1400/03/24 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

3 - 0

دماوند آمل

1400/04/06 19:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام وحدت خ جنوبی

1 - 0

جوان نوین ساری

1400/04/12 19:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

0 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/04/17 19:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

0 - 2

جوان نوین ساری

1400/04/22 19:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 1

پاراگ تهران

1400/04/28 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/05/02 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

2 - 0

جوان نوین ساری

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 1

مقاومت تهران

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیشگامان فنون پارس

0 - 0

جوان نوین ساری

1400/05/19 20:00