برنامه بازی ها مهاجر نوين مشهد - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام وحدت خ جنوبی

3 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/02/02 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

2 - 3

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/02/08 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

0 - 0

پاراگ تهران

1400/02/18 20:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/02/23 19:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

0 - 1

شهرداري نوشهر

1400/02/29 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/03/04 18:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

2 - 0

مقاومت تهران

1400/03/10 19:05

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیشگامان فنون پارس

1 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/03/18 19:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

1 - 1

دماوند آمل

1400/03/25 18:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/04/06 19:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/04/12 19:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 1

مهاجر نوین مشهد

1400/04/17 19:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

0 - 2

جوان نوین ساری

1400/04/22 19:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/04/28 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/05/02 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/05/08 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

1 - 0

پیشگامان فنون پارس

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/05/19 20:00