برنامه بازی ها خليج فارس ماهشهر - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 3


لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

2 - 1

یزد لوله

1400/02/01 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

1 - 3

خلیج فارس ماهشهر

1400/02/08 20:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

2 - 0

سپاهان نوین ايذه

1400/02/17 21:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایمان سبز شیراز

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/02/24 19:05

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 1

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/02/30 19:25

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابریشم اصفهان

1 - 2

خلیج فارس ماهشهر

1400/03/05 18:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

1 - 1

استقلال شوش

1400/03/12 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/03/18 19:35

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/03/24 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

یزد لوله

3 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/04/07 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/04/12 20:50

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

2 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/04/17 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/04/22 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد سپاهان نوين اصفهان

4 - 4

خلیج فارس ماهشهر

1400/04/28 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 0

صنعت ابریشم اصفهان

1400/05/02 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/05/09 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/05/14 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/19 20:00