برنامه بازی ها شهداي ايل بهمئي - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 4


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدای ایل بهمئی

1 - 0

پیروزی نگین خورموج

1399/10/18 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

3 - 1

شهدای ایل بهمئی

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدای ایل بهمئی

2 - 1

شهرداری بروجرد

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين لردگان

0 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/11/08 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدای ایل بهمئی

1 - 4

پویا شوش

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

6 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدای ایل بهمئی

2 - 2

پيروزي برازجان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي چوار 65 ايلام

1 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدای ایل بهمئی

2 - 1

رز موکت بروجن

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرديس خرم آباد لرستان

4 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدای ایل بهمئی

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس دزفول

3 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/12/28 15:15