برنامه بازی ها جام جم بيله سوار - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانیاو اشنویه

2 - 1

جام جم بیله سوار

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربایجان

1 - 0

جام جم بیله سوار

1399/10/30 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

1 - 3

گرين کشاورز نهاوند

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ایرانیان تهران

4 - 1

جام جم بیله سوار

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

3 - 2

کاويان نقده

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدی مراغه

1 - 2

جام جم بیله سوار

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

2 - 0

ذوب آهن اردبيل

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

2 - 1

جام جم بیله سوار

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

2 - 2

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیکان مهر تهران

7 - 0

جام جم بیله سوار

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

3 - 0

کیای تهران

1399/12/28 15:00