برنامه بازی ها ستارگان سيمرغ البرز - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 2


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

2 - 2

ستارگان سیمرغ البرز

1399/10/17 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سیمرغ البرز

2 - 1

سوهان محمد قم

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

2 - 1

ستارگان سیمرغ البرز

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سیمرغ البرز

0 - 1

شاهین تهران

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

1 - 0

ستارگان سیمرغ البرز

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سیمرغ البرز

2 - 0

سردار جنگل صومعه سرا

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومینیوم پارس ساوه

1 - 1

ستارگان سیمرغ البرز

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سیمرغ البرز

0 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/12/07 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سفير نوين آبيک قزوين

0 - 3

ستارگان سیمرغ البرز

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سیمرغ البرز

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیاپارس تهران

0 - 3

ستارگان سیمرغ البرز

1399/12/23 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سیمرغ البرز

3 - 0

شهرداري فريدونکنار

1399/12/28 14:45