برنامه بازی ها مينو خرمدره زنجان - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 2


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیاپارس تهران

3 - 0

مینو خرمدره زنجان

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

1 - 1

شهرداري فريدونکنار

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

1 - 1

مینو خرمدره زنجان

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

2 - 1

ستارگان سیمرغ البرز

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سوهان محمد قم

2 - 1

مینو خرمدره زنجان

1399/11/12 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

2 - 0

شاهین تهران

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

2 - 0

مینو خرمدره زنجان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

1 - 1

سردار جنگل صومعه سرا

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومینیوم پارس ساوه

1 - 2

مینو خرمدره زنجان

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

1 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سفير نوين آبيک قزوين

1 - 5

مینو خرمدره زنجان

1399/12/23 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مینو خرمدره زنجان

2 - 2

شهید اورکی اسلامشهر

1399/12/28 14:45