برنامه بازی ها Damash Paresh - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

2 - 1

کیان اراک

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علی آباد

0 - 1

داماش پارسه تهران

1399/10/23 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/07 14:0

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

0 - 3

داماش پارسه تهران

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

3 - 0

آسمان مشهد

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دریای حربده محمودآباد

2 - 1

داماش پارسه تهران

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

5 - 0

بادامک قائن

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 1

داماش پارسه تهران

1399/12/10 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

0 - 0

سیمان شاهرود

1399/12/14 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

1 - 0

داماش پارسه تهران

1399/12/18 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

1 - 1

شریعت نوین مشهد

1399/12/28 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

1 - 4

داماش پارسه تهران

1400/01/08 16:30