برنامه بازی ها استقلال شوش - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/02/01 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

0 - 3

استقلال شوش

1400/02/10 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/02/18 21:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1 - 1

استقلال شوش

1400/02/24 19:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

3 - 0

صنعت ابریشم اصفهان

1400/02/30 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/03/05 19:35

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

1 - 1

استقلال شوش

1400/03/12 19:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/03/18 19:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

یزد لوله

2 - 0

استقلال شوش

1400/03/24 20:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/07 20:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 1

سپاهان نوین ايذه

1400/04/12 20:50

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایمان سبز شیراز

1 - 0

استقلال شوش

1400/04/17 20:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

2 - 2

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/04/22 20:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابریشم اصفهان

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/28 19:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

استقلال شوش

1400/05/02 20:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/05/09 20:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

2 - 2

استقلال شوش

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

1 - 0

یزد لوله

1400/05/19 20:00