برنامه بازی ها خليج فارس ميناب - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 3


لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/02/01 20:15

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

یزد لوله

0 - 0

خليج فارس ميناب

1400/02/08 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

2 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/02/18 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/02/23 19:20

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 1

ایمان سبز شیراز

1400/02/30 19:50

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1 - 0

خليج فارس ميناب

1400/03/04 19:25

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 1

صنعت ابریشم اصفهان

1400/03/11 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/03/18 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/03/24 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

خليج فارس ميناب

1400/04/07 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

2 - 1

یزد لوله

1400/04/12 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

3 - 2

خليج فارس ميناب

1400/04/17 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 1

سپاهان نوین ايذه

1400/04/22 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایمان سبز شیراز

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/04/29 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 2

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/05/03 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابریشم اصفهان

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/09 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

2 - 2

استقلال شوش

1400/05/14 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/19 20:00