برنامه بازی ها عقاب شيراز - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 5


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

استوک مرودشت

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

4 - 2

عقاب شيراز

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

صنعت فولاد اصفهان

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

1 - 1

عقاب شيراز

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

امیدآوران مشیز کرمان

0 - 1

عقاب شيراز

1399/11/19 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

0 - 0

عقاب شيراز

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/13 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضوانی اصفهان

0 - 3

عقاب شيراز

1399/12/17 14:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 0

عقاب شيراز

1399/12/28 15:00