برنامه بازی ها - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

0 - 1

مقاومت تهران

1399/10/18 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 0

سیمان شاهرود

1399/10/29 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

0 - 1

مقاومت تهران

1399/11/07 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

0 - 2

شریعت نوین مشهد

1399/11/12 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

2 - 1

مقاومت تهران

1399/11/18 14:30

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

2 - 1

کیان اراک

1399/11/25 14:30

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علی آباد

2 - 1

مقاومت تهران

1399/12/02 14:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 1

داماش پارسه تهران

1399/12/10 14:45

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

0 - 5

مقاومت تهران

1399/12/14 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

7 - 0

شهر آهن خواف

1399/12/18 14:45

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 2

مقاومت تهران

1399/12/28 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

3 - 1

دریای حربده محمودآباد

1400/01/08 16:30