برنامه بازی ها کيان اراک - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

داماش پارسه تهران

2 - 1

کیان اراک

1399/10/16 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/10/23 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

0 - 1

کیان اراک

1399/10/29 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

2 - 0

آسمان مشهد

1399/11/07 14:0

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دریای حربده محمودآباد

1 - 0

کیان اراک

1399/11/12 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/18 14:30

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

2 - 1

کیان اراک

1399/11/25 14:30

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

2 - 0

سیمان شاهرود

1399/12/02 14:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

0 - 2

کیان اراک

1399/12/07 14:45

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

2 - 1

شریعت نوین مشهد

1399/12/11 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

0 - 0

کیان اراک

1399/12/17 14:45

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیان اراک

3 - 2

استقلال علی آباد

1400/01/08 16:30