برنامه بازی ها - ليگ دو (جام آزادگان) - 1400گروه 1


گروه 2 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

2 - 1

شهرداري نوشهر

1400/08/23 14:00

اترک بجنورد

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/08/23 14:00

شهيد قندي يزد

4 - 0

عقاب تهران

1400/08/23 14:00

اسپاد الوند تهران

3 - 0

گل ریحان البرز

1400/08/23 14:15

ون پارس نقش جهان

1 - 0

پاس همدان

1400/08/23 14:15

خلیج فارس ماهشهر

1 - 2

ایمان سبز شیراز

1400/08/23 14:15

نود اروميه

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/08/23 14:30

گروه 2 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تهران

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/08/29 14:00

گل ریحان البرز

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/08/29 14:00

شهرداري نوشهر

1 - 1

اترک بجنورد

1400/08/29 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

مس نوين کرمان

1400/08/29 14:00

پاس همدان

2 - 2

اسپاد الوند تهران

1400/08/29 14:15

فولاد نوین اهواز

2 - 1

شهيد قندي يزد

1400/08/29 14:15

ایمان سبز شیراز

1 - 0

نود اروميه

1400/08/29 14:00

گروه 2 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

اترک بجنورد

1400/09/06 15:00

خلیج فارس ماهشهر

2 - 0

پاس همدان

1400/09/06 15:00

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/09/06 15:00

نود اروميه

1 - 0

گل ریحان البرز

1400/09/06 15:00

ون پارس نقش جهان

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/09/06 15:00

شهيد قندي يزد

0 - 0

شهرداري نوشهر

1400/09/06 15:00

اسپاد الوند تهران

0 - 0

عقاب تهران

1400/09/06 15:00

گروه 2 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس همدان

1 - 2

نود اروميه

1400/09/16 14:00

ایمان سبز شیراز

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/09/16 14:00

عقاب تهران

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/09/17 14:00

گل ریحان البرز

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/09/17 14:00

شهرداري نوشهر

2 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/09/17 14:00

اترک بجنورد

0 - 1

شهيد قندي يزد

1400/09/17 14:00

فولاد نوین اهواز

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/09/17 14:15

گروه 2 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

اترک بجنورد

1400/09/22 14:00

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/09/22 14:00

گل ریحان البرز

0 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/09/22 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

پاس همدان

1400/09/23 14:00

اسپاد الوند تهران

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/09/23 14:00

نود اروميه

0 - 0

عقاب تهران

1400/09/23 14:00

مس نوين کرمان

1 - 1

شهيد قندي يزد

1400/09/24 14:00

گروه 2 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 1

گل ریحان البرز

1400/09/29 14:00

شهرداري نوشهر

1 - 2

خلیج فارس ماهشهر

1400/10/17 14:00

عقاب تهران

2 - 3

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/09/29 14:00

فولاد نوین اهواز

1 - 1

نود اروميه

1400/10/17 14:00

پاس همدان

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/09/29 14:00

اترک بجنورد

0 - 1

اسپاد الوند تهران

1400/09/29 14:00

شهيد قندي يزد

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/09/29 14:00

گروه 2 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

0 - 0

مس نوين کرمان

1400/10/05 14:00

خلیج فارس ماهشهر

1 - 0

اترک بجنورد

1400/10/05 14:00

گل ریحان البرز

3 - 4

پاس همدان

1400/10/05 14:00

نود اروميه

1 - 0

شهرداري نوشهر

1400/10/05 14:00

اسپاد الوند تهران

2 - 1

شهيد قندي يزد

1400/10/05 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 1

فولاد نوین اهواز

1400/10/06 14:00

ایمان سبز شیراز

1 - 0

عقاب تهران

1400/10/06 14:00

گروه 2 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد قندي يزد

1 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/10/11 14:00

شهرداري نوشهر

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/11 14:00

عقاب تهران

4 - 0

گل ریحان البرز

1400/10/11 14:00

فولاد نوین اهواز

0 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/10/11 14:00

ون پارس نقش جهان

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/10/11 14:00

اترک بجنورد

1 - 0

نود اروميه

1400/10/11 14:00

مس نوين کرمان

2 - 3

پاس همدان

1400/10/12 13:30

گروه 2 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/10/23 14:00

اسپاد الوند تهران

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/10/23 14:00

پاس همدان

1 - 1

عقاب تهران

1400/10/23 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 1

اترک بجنورد

1400/10/23 14:00

ایمان سبز شیراز

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/10/23 14:00

گل ریحان البرز

0 - 3

فولاد نوین اهواز

1400/10/23 14:00

نود اروميه

3 - 2

شهيد قندي يزد

1400/10/23 14:00

گروه 2 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/11/21 14:00

مس نوين کرمان

0 - 0

عقاب تهران

1400/10/29 14:00

شهيد قندي يزد

1 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/29 14:00

شهرداري نوشهر

3 - 0

گل ریحان البرز

1400/10/29 14:00

فولاد نوین اهواز

1 - 0

پاس همدان

1400/10/29 14:00

اترک بجنورد

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/10/29 14:00

ون پارس نقش جهان

1 - 1

نود اروميه

1400/10/29 14:00

گروه 2 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

0 - 3

اترک بجنورد

عقاب تهران

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/11/05 14:00

پاس همدان

1 - 1

شهرداري نوشهر

1400/11/05 14:00

ایمان سبز شیراز

1 - 0

شهيد قندي يزد

1400/11/05 14:00

نود اروميه

1 - 2

اسپاد الوند تهران

1400/11/05 14:00

خلیج فارس ماهشهر

2 - 0

مس نوين کرمان

1400/11/05 14:15

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/11/05 14:15

گروه 2 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/11/11 14:00

اسپاد الوند تهران

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/11/11 13:45

شهيد قندي يزد

3 - 0

گل ریحان البرز

شهرداري نوشهر

0 - 2

عقاب تهران

1400/11/11 14:00

اترک بجنورد

2 - 0

پاس همدان

1400/11/11 14:00

ون پارس نقش جهان

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/11/11 14:00

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/11/11 14:15

گروه 2 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/11/16 14:15

ایمان سبز شیراز

0 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/11/16 14:00

پاس همدان

0 - 1

شهيد قندي يزد

1400/11/17 14:00

گل ریحان البرز

0 - 3

ون پارس نقش جهان

نود اروميه

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/11/17 14:00

عقاب تهران

0 - 1

اترک بجنورد

1400/11/17 14:00

فولاد نوین اهواز

1 - 0

شهرداري نوشهر

1400/11/17 14:15

گروه 2 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 3

مس نوين کرمان

1400/12/09 14:15

عقاب تهران

0 - 1

شهيد قندي يزد

1400/12/09 14:15

پاس همدان

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/12/09 14:15

فولاد نوین اهواز

2 - 0

اترک بجنورد

1400/12/09 14:30

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

نود اروميه

1400/12/09 14:30

گل ریحان البرز

0 - 3

اسپاد الوند تهران

ایمان سبز شیراز

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/12/10 14:15

گروه 2 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/12/14 14:15

ون پارس نقش جهان

1 - 1

عقاب تهران

1400/12/14 14:30

اسپاد الوند تهران

0 - 2

پاس همدان

1400/12/14 14:30

شهيد قندي يزد

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/12/14 14:30

مس نوين کرمان

0 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/12/14 14:30

نود اروميه

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/12/17 14:30

خلیج فارس ماهشهر

3 - 0

گل ریحان البرز

گروه 2 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/12/20 14:30

پاس همدان

2 - 2

خلیج فارس ماهشهر

1400/12/20 14:30

شهرداري نوشهر

1 - 1

شهيد قندي يزد

1400/12/20 14:30

عقاب تهران

0 - 2

اسپاد الوند تهران

1400/12/20 14:30

فولاد نوین اهواز

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/12/20 15:00

ایمان سبز شیراز

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/12/22 14:45

گل ریحان البرز

0 - 3

نود اروميه

گروه 2 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 3

پاس همدان

1400/12/26 14:30

اسپاد الوند تهران

2 - 1

فولاد نوین اهواز

1400/12/26 14:30

ون پارس نقش جهان

1 - 1

شهرداري نوشهر

1400/12/26 14:45

شهيد قندي يزد

2 - 1

اترک بجنورد

1400/12/26 14:45

مس نوين کرمان

3 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/12/26 14:45

خلیج فارس ماهشهر

1 - 0

عقاب تهران

1400/12/26 15:00

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

گل ریحان البرز

1400/12/26

گروه 2 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1401/01/15 19:40

شهيد قندي يزد

1 - 0

مس نوين کرمان

1401/01/15 19:45

شهرداري نوشهر

0 - 0

اسپاد الوند تهران

1401/01/15 20:00

عقاب تهران

1 - 1

نود اروميه

1401/01/15 20:00

فولاد نوین اهواز

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/01/15 20:10

پاس همدان

2 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/01/15 20:15

ایمان سبز شیراز

3 - 0

گل ریحان البرز

1401/01/15

گروه 2 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایمان سبز شیراز

0 - 0

پاس همدان

1401/01/22 20:00

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

عقاب تهران

1401/01/22 20:00

ون پارس نقش جهان

2 - 1

شهيد قندي يزد

1401/01/22 20:10

نود اروميه

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1401/01/22 20:30

اسپاد الوند تهران

2 - 3

اترک بجنورد

1401/01/23 20:10

خلیج فارس ماهشهر

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/02/05 20:20

گل ریحان البرز

0 - 3

مس نوين کرمان

گروه 2 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/01/28 19:45

اترک بجنورد

0 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1401/02/10 20:00

شهيد قندي يزد

2 - 1

اسپاد الوند تهران

1401/01/30 20:00

عقاب تهران

0 - 2

ایمان سبز شیراز

1401/01/30 20:15

شهرداري نوشهر

2 - 0

نود اروميه

1401/01/30 20:15

فولاد نوین اهواز

0 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/01/30 20:15

پاس همدان

3 - 0

گل ریحان البرز

گروه 2 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/02/15 17:00

پاس همدان

0 - 2

مس نوين کرمان

1401/02/15 19:20

نود اروميه

2 - 0

اترک بجنورد

1401/02/15 19:45

ایمان سبز شیراز

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1401/02/15 18:00

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/02/15 20:00

خلیج فارس ماهشهر

1 - 1

شهيد قندي يزد

1401/02/15 19:15

گل ریحان البرز

0 - 3

عقاب تهران

گروه 2 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

1 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/02/21 16:50

مس نوين کرمان

0 - 0

اسپاد الوند تهران

1401/02/21 16:50

عقاب تهران

0 - 2

پاس همدان

1401/02/21 19:15

ون پارس نقش جهان

2 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1401/02/21 19:15

شهرداري نوشهر

0 - 0

ایمان سبز شیراز

1401/02/21 19:15

شهيد قندي يزد

0 - 0

نود اروميه

1401/03/20 17:45

فولاد نوین اهواز

3 - 0

گل ریحان البرز

گروه 2 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تهران

0 - 0

مس نوين کرمان

1401/02/27 19:30

پاس همدان

1 - 1

فولاد نوین اهواز

1401/02/27 19:45

ایمان سبز شیراز

1 - 1

اترک بجنورد

1401/02/27 18:00

نود اروميه

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/02/27 20:00

خلیج فارس ماهشهر

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1401/02/27 20:15

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

شهيد قندي يزد

1401/02/27 20:10

گل ریحان البرز

0 - 3

شهرداري نوشهر

گروه 2 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد نوین اهواز

1 - 0

عقاب تهران

1401/03/01 19:00

شهرداري نوشهر

1 - 0

پاس همدان

1401/03/01 17:30

شهيد قندي يزد

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1401/03/01 18:45

اسپاد الوند تهران

1 - 3

نود اروميه

1401/03/01 17:45

مس نوين کرمان

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/03/01 18:45

ون پارس نقش جهان

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/03/01 18:45

گل ریحان البرز

0 - 3

اترک بجنورد

گروه 2 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد نوین اهواز

2 - 0

مس نوين کرمان

1401/03/25 18:45

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1401/03/25 18:45

عقاب تهران

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/03/25 18:00

پاس همدان

2 - 3

اترک بجنورد

1401/03/25 18:15

ایمان سبز شیراز

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1401/03/25 18:45

نود اروميه

-

خلیج فارس ماهشهر

1401/03/25 18:45

شهيد قندي يزد

3 - 0

گل ریحان البرز

1401/03/25

گروه 2 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

-

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/03/31 18:45

اسپاد الوند تهران

-

ایمان سبز شیراز

1401/03/31 18:00

شهيد قندي يزد

-

پاس همدان

1401/03/31 18:15

مس نوين کرمان

-

نود اروميه

1401/03/31 18:15

اترک بجنورد

-

عقاب تهران

1401/03/31 17:30

شهرداري نوشهر

-

فولاد نوین اهواز

1401/03/31 18:00