برنامه بازی ها - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 1


گروه 2 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

4 - 1

شهرداري بم

1399/10/01 14:00

نفت امیدیه

0 - 3

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/10/01 14:00

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهرداری ماهشهر

1399/10/01 14:00

اترک بجنورد

1 - 1

شمس آذر قزوین

1399/10/01 14:00

شهيد قندي يزد

0 - 0

میلاد مهر تهران

1399/10/01 14:00

پاس همدان

0 - 0

عقاب

1399/10/01 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

سردار بوکان

1399/10/20 14:00

گروه 2 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 1

شهيد قندي يزد

1399/10/07 14:00

شهرداری ماهشهر

0 - 3

اترک بجنورد

1399/10/08 14:00

شمس آذر قزوین

3 - 0

نفت امیدیه

1399/10/08 14:00

عقاب

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1399/10/08 14:00

سردار بوکان

0 - 3

مس شهر بابک

1399/10/08 14:00

شهرداري بم

0 - 0

پاس همدان

1399/10/09 14:00

میلاد مهر تهران

0 - 1

شهداي بابلسر

1399/10/09 14:00

گروه 2 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت امیدیه

0 - 3

شهيد قندي يزد

1399/10/14 14:00

شمس آذر قزوین

2 - 1

شهرداری ماهشهر

1399/10/14 14:00

نیروی زمینی تهران

2 - 1

شهرداري بم

1399/10/14 14:00

مس شهر بابک

2 - 0

میلاد مهر تهران

1399/10/14 14:00

اترک بجنورد

0 - 0

عقاب

1399/10/14 14:00

شهداي بابلسر

2 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/10/14 14:00

پاس همدان

1 - 1

سردار بوکان

1399/10/14 14:00

گروه 2 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری ماهشهر

3 - 0

نفت امیدیه

1399/10/21 14:00

شهرداري بم

0 - 1

اترک بجنورد

1399/10/21 14:00

میلاد مهر تهران

2 - 1

پاس همدان

1399/10/21 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 0

مس شهر بابک

1399/10/21 14:00

عقاب

0 - 1

شمس آذر قزوین

1399/10/21 14:00

شهيد قندي يزد

1 - 0

شهداي بابلسر

1399/10/26 14:00

سردار بوکان

0 - 0

نیروی زمینی تهران

1399/10/26 14:00

گروه 2 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب

3 - 1

شهرداری ماهشهر

1399/10/30 14:00

نفت امیدیه

0 - 3

شهداي بابلسر

1399/11/01 14:00

پاس همدان

4 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/11/01 14:00

شمس آذر قزوین

2 - 0

شهرداري بم

1399/11/01 14:00

مس شهر بابک

1 - 0

شهيد قندي يزد

1399/11/01 14:00

نیروی زمینی تهران

2 - 1

میلاد مهر تهران

1399/11/02 14:00

اترک بجنورد

3 - 2

سردار بوکان

1399/11/02 14:00

گروه 2 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

میلاد مهر تهران

0 - 0

اترک بجنورد

1399/11/08

سردار بوکان

2 - 0

شمس آذر قزوین

1399/11/08

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

نیروی زمینی تهران

1399/11/08

شهيد قندي يزد

1 - 1

پاس همدان

1399/11/08

شهداي بابلسر

0 - 0

مس شهر بابک

1399/11/08

نفت امیدیه

0 - 3

عقاب

1399/11/08

شهرداري بم

0 - 2

شهرداری ماهشهر

1399/11/08

گروه 2 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

1 - 1

شهيد قندي يزد

1399/11/14

مس شهر بابک

3 - 0

نفت امیدیه

1399/11/14

اترک بجنورد

1 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/11/13

شمس آذر قزوین

1 - 2

میلاد مهر تهران

1399/11/14

پاس همدان

2 - 0

شهداي بابلسر

1399/11/14

عقاب

4 - 0

شهرداري بم

1399/11/13

شهرداری ماهشهر

0 - 0

سردار بوکان

1399/11/14

گروه 2 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 1

عقاب

1399/11/24

مس شهر بابک

0 - 0

پاس همدان

1399/11/24

شهيد قندي يزد

2 - 2

اترک بجنورد

1399/11/24

میلاد مهر تهران

0 - 2

شهرداری ماهشهر

1399/11/24

شهداي بابلسر

0 - 0

نیروی زمینی تهران

1399/11/24

نفت امیدیه

0 - 3

شهرداري بم

1399/11/24

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

شمس آذر قزوین

1399/11/25

گروه 2 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

1 - 0

مس شهر بابک

1399/11/30 14:15

پاس همدان

3 - 0

نفت امیدیه

1399/12/01 14:15

شمس آذر قزوین

1 - 3

شهيد قندي يزد

1399/11/30 14:15

عقاب

0 - 0

میلاد مهر تهران

1399/11/30 14:15

شهرداری ماهشهر

2 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/11/30 14:30

اترک بجنورد

1 - 1

شهداي بابلسر

1399/11/30 14:00

شهرداري بم

2 - 2

سردار بوکان

1399/11/30 14:00

گروه 2 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 1

شمس آذر قزوین

1399/12/05

پاس همدان

0 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/01/15 16:15

مس شهر بابک

2 - 0

اترک بجنورد

1399/12/05 14:15

نفت امیدیه

3 - 0

سردار بوکان

1400/01/15 16:15

میلاد مهر تهران

0 - 0

شهرداري بم

1400/01/15 16:00

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 0

عقاب

1399/12/05 14:30

شهيد قندي يزد

2 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/01/15 14:15

گروه 2 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب

1 - 0

شهيد قندي يزد

1399/12/11 14:15

سردار بوکان

3 - 1

میلاد مهر تهران

1399/12/11 14:15

شمس آذر قزوین

0 - 0

مس شهر بابک

1399/12/11 14:15

شهرداري بم

0 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/12/11 14:15

شهرداری ماهشهر

2 - 2

شهداي بابلسر

1399/12/11 14:30

اترک بجنورد

1 - 1

پاس همدان

1399/12/11 14:15

نیروی زمینی تهران

3 - 0

نفت امیدیه

1399/12/11 14:15

گروه 2 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

0 - 1

اترک بجنورد

1399/12/18 14:30

نفت امیدیه

0 - 3

میلاد مهر تهران

1399/12/17 14:30

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 2

سردار بوکان

1399/12/17 14:30

شهيد قندي يزد

1 - 1

شهرداري بم

1399/12/17 14:30

مس شهر بابک

3 - 0

شهرداری ماهشهر

1399/12/17 14:30

شهداي بابلسر

1 - 0

عقاب

1399/12/18 14:30

پاس همدان

0 - 0

شمس آذر قزوین

1399/12/17 14:30

گروه 2 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب

0 - 1

مس شهر بابک

1399/12/24 14:30

سردار بوکان

1 - 1

شهيد قندي يزد

1399/12/24 14:30

شمس آذر قزوین

0 - 4

نیروی زمینی تهران

1399/12/25 14:30

شهرداري بم

2 - 1

شهداي بابلسر

1399/12/25 14:30

میلاد مهر تهران

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/12/27 14:30

شهرداری ماهشهر

2 - 1

پاس همدان

1399/12/27 14:30

اترک بجنورد

1 - 0

نفت امیدیه

1399/12/25 14:30

گروه 2 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 3

مس شهر بابک

1400/01/23 16:15

سردار بوکان

0 - 1

شهداي بابلسر

1400/01/23 16:15

شمس آذر قزوین

2 - 0

اترک بجنورد

1400/01/23 16:15

میلاد مهر تهران

1 - 3

شهيد قندي يزد

1400/01/23 16:15

عقاب

0 - 1

پاس همدان

1400/01/23 16:15

شهرداری ماهشهر

2 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/01/23 16:30

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

نفت امیدیه

1400/01/23 16:30

گروه 2 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد قندي يزد

2 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/01/29 20:00

مس شهر بابک

2 - 1

سردار بوکان

1400/01/29 19:50

اترک بجنورد

0 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/01/29 20:00

شهداي بابلسر

1 - 0

میلاد مهر تهران

1400/01/29 20:15

نیروی زمینی تهران

1 - 1

عقاب

1400/01/29 20:30

نفت امیدیه

0 - 3

شمس آذر قزوین

1400/01/29 20:20

پاس همدان

1 - 0

شهرداري بم

1400/01/29 20:30

گروه 2 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/02/04 19:45

شهيد قندي يزد

3 - 0

نفت امیدیه

1400/02/04 20:00

عقاب

2 - 0

اترک بجنورد

1400/02/04 20:15

میلاد مهر تهران

0 - 2

مس شهر بابک

1400/02/04 20:15

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

شهداي بابلسر

1400/02/04 20:15

شهرداری ماهشهر

1 - 2

شمس آذر قزوین

1400/02/04 20:20

سردار بوکان

1 - 1

پاس همدان

1400/02/04 20:50

گروه 2 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

2 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/02/09 20:00

اترک بجنورد

2 - 1

شهرداري بم

1400/02/09 20:00

شهداي بابلسر

0 - 0

شهيد قندي يزد

1400/02/09 20:20

نیروی زمینی تهران

2 - 0

سردار بوکان

1400/02/09 20:30

شمس آذر قزوین

1 - 1

عقاب

1400/02/09 21:00

نفت امیدیه

0 - 3

شهرداری ماهشهر

1400/02/09 20:30

پاس همدان

2 - 0

میلاد مهر تهران

1400/02/09 20:40

گروه 2 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

1 - 1

شمس آذر قزوین

1400/02/19 20:00

شهيد قندي يزد

0 - 0

مس شهر بابک

1400/02/20 20:15

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 0

پاس همدان

1400/02/20 20:20

میلاد مهر تهران

1 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/02/20 20:30

شهداي بابلسر

0 - 1

نفت امیدیه

1400/02/20 20:30

شهرداری ماهشهر

0 - 2

عقاب

1400/02/20 20:30

سردار بوکان

0 - 3

اترک بجنورد

1400/02/20 21:00

گروه 2 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

4 - 0

میلاد مهر تهران

1400/02/25 19:00

مس شهر بابک

3 - 0

شهداي بابلسر

1400/02/25 19:00

شمس آذر قزوین

1 - 1

سردار بوکان

1400/02/25 20:30

نیروی زمینی تهران

1 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/03/06 19:30

پاس همدان

0 - 1

شهيد قندي يزد

1400/02/25 19:30

عقاب

4 - 0

نفت امیدیه

1400/02/25 19:45

شهرداری ماهشهر

3 - 0

شهرداري بم

1400/02/25 19:30

گروه 2 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

3 - 1

عقاب

1400/03/01

شهيد قندي يزد

3 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/03/01

شهداي بابلسر

2 - 1

پاس همدان

1400/03/01

میلاد مهر تهران

2 - 2

شمس آذر قزوین

1400/03/01

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

اترک بجنورد

1400/03/01

نفت امیدیه

0 - 0

مس شهر بابک

1400/03/01

سردار بوکان

1 - 3

شهرداری ماهشهر

1400/03/01

گروه 2 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

0 - 0

شهيد قندي يزد

1400/03/11 18:30

عقاب

3 - 2

سردار بوکان

1400/03/11 18:45

شهرداري بم

0 - 0

نفت امیدیه

1400/03/11 19:00

شمس آذر قزوین

1 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/03/11 20:00

پاس همدان

0 - 1

مس شهر بابک

1400/03/11 20:00

شهرداری ماهشهر

5 - 0

میلاد مهر تهران

1400/03/11 20:15

نیروی زمینی تهران

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/03/12 19:30

گروه 2 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/03/17 20:15

نفت امیدیه

2 - 1

پاس همدان

1400/03/17 20:30

شهيد قندي يزد

1 - 1

شمس آذر قزوین

1400/03/17 20:20

میلاد مهر تهران

4 - 3

عقاب

1400/03/17 19:45

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/03/17 20:20

شهداي بابلسر

1 - 0

اترک بجنورد

1400/03/17 17:40

سردار بوکان

1 - 0

شهرداري بم

1400/03/17 17:45

گروه 2 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب

3 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/03/23 20:40

نیروی زمینی تهران

1 - 0

پاس همدان

1400/03/23 20:40

اترک بجنورد

0 - 1

مس شهر بابک

1400/03/23 20:35

شهرداري بم

2 - 1

میلاد مهر تهران

1400/03/23 18:45

سردار بوکان

2 - 0

نفت امیدیه

1400/03/23 18:15

شهرداری ماهشهر

1 - 1

شهيد قندي يزد

1400/03/23 20:35

شمس آذر قزوین

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/03/23 20:00

گروه 2 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد قندي يزد

1 - 1

عقاب

1400/04/01 20:30

میلاد مهر تهران

2 - 2

سردار بوکان

1400/04/01 20:30

مس شهر بابک

0 - 0

شمس آذر قزوین

1400/04/01 20:30

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

شهرداري بم

1400/04/01 20:30

شهداي بابلسر

0 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/04/01 20:30

پاس همدان

2 - 1

اترک بجنورد

1400/04/01 20:30

نفت امیدیه

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/04/01 20:30

گروه 2 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری ماهشهر

2 - 1

مس شهر بابک

1400/04/08 20:30

عقاب

1 - 1

شهداي بابلسر

1400/04/08 20:30

شهرداري بم

0 - 2

شهيد قندي يزد

1400/04/08 20:30

سردار بوکان

0 - 7

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/04/08 20:30

شمس آذر قزوین

4 - 0

پاس همدان

1400/04/08 20:30

اترک بجنورد

0 - 5

نیروی زمینی تهران

1400/04/08 20:30

میلاد مهر تهران

1 - 0

نفت امیدیه

1400/04/08 20:30

گروه 2 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

1 - 1

شمس آذر قزوین

1400/04/23 20:30

پاس همدان

0 - 6

شهرداری ماهشهر

1400/04/23 20:30

شاهين بندر عامري بوشهر

5 - 1

میلاد مهر تهران

1400/04/23 20:30

شهيد قندي يزد

10 - 1

سردار بوکان

1400/04/23 20:30

شهداي بابلسر

3 - 0

شهرداري بم

1400/04/23 20:30

نفت امیدیه

3 - 0

اترک بجنورد

1400/04/23 20:30

مس شهر بابک

3 - 0

عقاب

1400/04/23 20:30