برنامه بازی ها بعثت کرمانشاه - ليگ دو (جام آزادگان) - 1400گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان تهران

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/08/24 14:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/08/30 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/07 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

0 - 0

چوکاي تالش

1400/09/12 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/18 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/09/24 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

1 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/09/29 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/10/06 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 2

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/15 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری ماهشهر

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/10/21 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

0 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/11/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/11/10 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 1

پيام توس مشهد

1400/11/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 0

آبی پوشان تهران

1400/12/08 14:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

3 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/12/13 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

2 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1400/12/19 14:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/12/25 14:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

3 - 2

شهداي بابلسر

1401/01/16 20:20

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

1 - 1

بعثت کرمانشاه

1401/01/22 19:40

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداري بم

1401/01/29 20:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

2 - 4

شهداي رزکان کرج

1401/02/06 20:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهید اورکی اسلامشهر

3 - 1

بعثت کرمانشاه

1401/02/13 16:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداری ماهشهر

1401/02/20 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

0 - 3

بعثت کرمانشاه

1401/02/26 19:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

2 - 0

سپيدرود رشت

1401/03/04 18:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيام توس مشهد

-

بعثت کرمانشاه

1401/03/11 18:30