برنامه بازی ها شهرداري همدان - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

0 - 1

شهرداري همدان

1399/09/29 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 1

مس نوين کرمان

1399/10/07 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت و گاز گچساران

0 - 2

شهرداري همدان

1399/10/13 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 1

اسپاد الوند تهران

1399/10/25 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

شهرداري همدان

1399/11/01 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

محتشم تبریز

1399/11/07 14:00

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد نوین اهواز

1 - 0

شهرداري همدان

1399/11/14 14:00

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/24 14:00

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

شهرداري همدان

1399/11/30 14:15

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

0 - 0

شهرداري همدان

1399/12/05 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 0

ویستا توربین

1399/12/11 14:15

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميد گناوه

0 - 1

شهرداري همدان

1399/12/18 14:30

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

علم و ادب تبریز

1399/12/25 14:30

گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

3 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/01/22 16:15

گروه 1 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

شهرداري همدان

1400/01/28 19:45

گروه 1 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/02/04 20:30

گروه 1 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

0 - 0

شهرداري همدان

1400/02/19 20:30

گروه 1 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 2

ایرانجوان بوشهر

1400/02/27 19:30

گروه 1 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

محتشم تبریز

1 - 1

شهرداري همدان

1400/03/02 20:00

گروه 1 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/03/07 19:50

گروه 1 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 1

شهرداري همدان

1400/03/12 18:15

گروه 1 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

2 - 0

سپيدرود رشت

1400/03/19 20:00

گروه 1 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/25 20:45

گروه 1 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

2 - 1

شهرداري همدان

1400/04/02 20:30

گروه 1 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 0

اميد گناوه

1400/04/09 20:30

گروه 1 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

علم و ادب تبریز

0 - 0

شهرداري همدان

1400/04/16 20:30