برنامه بازی ها Vista Tourbin - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

علم و ادب تبریز

1 - 1

ویستا توربین

1399/09/29 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1399/10/07 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

2 - 1

ویستا توربین

1399/10/13 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

3 - 0

نفت و گاز گچساران

1399/10/20 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

2 - 1

ویستا توربین

1399/11/01 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1399/11/07 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

محتشم تبریز

0 - 1

ویستا توربین

1399/11/13 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

4 - 1

فولاد نوین اهواز

1399/11/24 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

3 - 1

ویستا توربین

1399/11/30 14:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

0 - 0

سپيدرود رشت

1399/12/05 14:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 0

ویستا توربین

1399/12/11 14:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

0 - 1

ویستا توربین

1399/12/17 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 1

اميد گناوه

1399/12/27 14:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

0 - 0

علم و ادب تبریز

1400/01/22 16:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

0 - 0

ویستا توربین

1400/01/28 19:45

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/02/04 20:15

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت و گاز گچساران

0 - 1

ویستا توربین

1400/02/17 20:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/02/27 20:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

2 - 1

ویستا توربین

1400/03/02 19:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 0

محتشم تبریز

1400/03/07 20:35

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد نوین اهواز

1 - 0

ویستا توربین

1400/03/12 20:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

6 - 2

اتحاد کامياران

1400/03/19 20:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 1

ویستا توربین

1400/03/25 20:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

2 - 1

شهرداري همدان

1400/04/02 20:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

3 - 2

ملي حفاري اهواز

1400/04/09 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميد گناوه

1 - 2

ویستا توربین

1400/04/16 20:30