برنامه بازی ها شاهين بندر عامري بوشهر - ليگ دو (جام آزادگان) - 1400گروه 2


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/08/23 14:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

مس نوين کرمان

1400/08/29 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/09/06 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/09/17 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

پاس همدان

1400/09/23 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تهران

2 - 3

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/09/29 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 1

فولاد نوین اهواز

1400/10/06 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 1

اترک بجنورد

1400/10/23 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد قندي يزد

1 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/11/05 14:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/11/11 13:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/11/16 14:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

نود اروميه

1400/12/09 14:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

0 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/12/14 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایمان سبز شیراز

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/12/22 14:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

گل ریحان البرز

1400/12/26

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس همدان

2 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/01/15 20:15

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

عقاب تهران

1401/01/22 20:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد نوین اهواز

0 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/01/30 20:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/02/15 20:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

1 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/02/21 16:50

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

شهيد قندي يزد

1401/02/27 20:10

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/03/01 18:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1401/03/25 18:45

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

-

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/03/31 18:45