برنامه بازی ها اتحاد کامياران - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت و گاز گچساران

1 - 0

اتحاد کامياران

1399/09/30 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 1

اسپاد الوند تهران

1399/10/07 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

اتحاد کامياران

1399/10/13 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

2 - 0

محتشم تبریز

1399/10/21 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1399/11/01 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/07 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

2 - 0

سپيدرود رشت

1399/11/13 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/24 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

3 - 1

ویستا توربین

1399/11/30 14:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميد گناوه

1 - 1

اتحاد کامياران

1400/01/15 16:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 1

علم و ادب تبریز

1399/12/11 14:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

1 - 1

اتحاد کامياران

1399/12/17 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 1

مس نوين کرمان

1399/12/27 14:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/01/22 16:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

3 - 0

اتحاد کامياران

1400/01/28 20:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 3

ایرانجوان بوشهر

1400/02/05 20:40

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

محتشم تبریز

1 - 0

اتحاد کامياران

1400/02/20 20:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد نوین اهواز

2 - 2

اتحاد کامياران

1400/02/27 19:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/02 19:40

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 1

اتحاد کامياران

1400/03/07 19:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 1

شهرداري همدان

1400/03/12 18:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

6 - 2

اتحاد کامياران

1400/03/19 20:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 1

اميد گناوه

1400/03/25 18:20

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

علم و ادب تبریز

2 - 0

اتحاد کامياران

1400/04/02 20:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/04/09 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

2 - 0

اتحاد کامياران

1400/04/16 20:30