برنامه بازی ها - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

0 - 0

اميد گناوه

1399/09/29 14:00

شهرداری بندرعباس

0 - 1

شهرداري همدان

1399/09/29 14:00

علم و ادب تبریز

1 - 1

ویستا توربین

1399/09/29 14:00

مس نوين کرمان

0 - 0

سپيدرود رشت

1399/09/30 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

محتشم تبریز

1399/09/30 14:00

اسپاد الوند تهران

2 - 1

فولاد نوین اهواز

1399/09/20 14:00

نفت و گاز گچساران

1 - 0

اتحاد کامياران

1399/09/30 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 0

نفت و گاز گچساران

1399/10/07 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

مس نوين کرمان

1399/10/07 14:00

اتحاد کامياران

0 - 1

اسپاد الوند تهران

1399/10/07 14:00

محتشم تبریز

0 - 0

ملي حفاري اهواز

1399/10/07 14:00

اميد گناوه

2 - 2

علم و ادب تبریز

1399/10/07 14:00

فولاد نوین اهواز

2 - 2

ایرانجوان بوشهر

1399/10/07 14:00

ویستا توربین

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1399/10/07 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

1 - 1

علم و ادب تبریز

1399/10/13 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

اتحاد کامياران

1399/10/13 14:00

محتشم تبریز

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1399/10/13 14:00

اسپاد الوند تهران

1 - 1

سپيدرود رشت

1399/10/13 14:00

نفت و گاز گچساران

0 - 2

شهرداري همدان

1399/10/13 14:00

شهرداری بندرعباس

1 - 2

اميد گناوه

1399/10/13 14:00

مس نوين کرمان

2 - 1

ویستا توربین

1399/10/13 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

علم و ادب تبریز

3 - 0

شهرداری بندرعباس

1399/10/20 14:00

ویستا توربین

3 - 0

نفت و گاز گچساران

1399/10/20 14:00

سپيدرود رشت

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1399/10/20 14:00

اتحاد کامياران

2 - 0

محتشم تبریز

1399/10/21 14:00

اميد گناوه

3 - 0

مس نوين کرمان

1399/10/21 14:00

فولاد نوین اهواز

1 - 1

ملي حفاري اهواز

1399/10/25 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

اسپاد الوند تهران

1399/10/25 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

2 - 1

شهرداری بندرعباس

1399/11/01 14:00

اسپاد الوند تهران

2 - 1

ویستا توربین

1399/11/01 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

شهرداري همدان

1399/11/01 14:00

مس نوين کرمان

0 - 0

علم و ادب تبریز

1399/11/01 14:00

اتحاد کامياران

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1399/11/01 14:00

محتشم تبریز

1 - 2

سپيدرود رشت

1399/10/30 14:00

نفت و گاز گچساران

0 - 1

اميد گناوه

1399/10/30 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/07 14:00

علم و ادب تبریز

3 - 1

نفت و گاز گچساران

1399/11/07 14:00

اميد گناوه

1 - 0

اسپاد الوند تهران

1399/11/07 14:00

شهرداري همدان

1 - 0

محتشم تبریز

1399/11/07 14:00

ویستا توربین

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1399/11/07 14:00

سپيدرود رشت

3 - 0

فولاد نوین اهواز

1399/11/08 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 1

مس نوين کرمان

1399/11/08 14:00

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

1 - 0

اميد گناوه

1399/11/13 14:00

اسپاد الوند تهران

0 - 0

علم و ادب تبریز

1399/11/13 14:00

اتحاد کامياران

2 - 0

سپيدرود رشت

1399/11/13 14:00

محتشم تبریز

0 - 1

ویستا توربین

1399/11/13 14:00

فولاد نوین اهواز

1 - 0

شهرداري همدان

1399/11/14 14:00

نفت و گاز گچساران

2 - 1

شهرداری بندرعباس

1399/11/14 14:00

مس نوين کرمان

0 - 1

ملي حفاري اهواز

1399/11/15 14:00

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

علم و ادب تبریز

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1399/11/23 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1399/11/24 14:00

ویستا توربین

4 - 1

فولاد نوین اهواز

1399/11/24 14:00

شهرداري همدان

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/24 14:00

ملي حفاري اهواز

1 - 0

سپيدرود رشت

1399/11/24 14:00

مس نوين کرمان

1 - 0

نفت و گاز گچساران

1399/11/25 14:00

اميد گناوه

2 - 2

محتشم تبریز

1400/02/25 19:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

محتشم تبریز

0 - 1

علم و ادب تبریز

1399/11/30 14:00

اسپاد الوند تهران

0 - 0

مس نوين کرمان

1399/11/30 14:15

سپيدرود رشت

1 - 2

شهرداري همدان

1399/11/30 14:15

نفت و گاز گچساران

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1399/12/01 14:00

اتحاد کامياران

3 - 1

ویستا توربین

1399/11/30 14:15

فولاد نوین اهواز

1 - 2

اميد گناوه

1399/11/30 14:30

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

شهرداری بندرعباس

1399/11/30 14:30

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

0 - 0

سپيدرود رشت

1399/12/05 14:15

نفت و گاز گچساران

1 - 1

اسپاد الوند تهران

1399/12/05 14:15

شهرداری بندرعباس

2 - 0

محتشم تبریز

1399/12/05 14:15

ملي حفاري اهواز

0 - 0

شهرداري همدان

1399/12/05 14:30

مس نوين کرمان

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/01/15 16:00

علم و ادب تبریز

1 - 1

فولاد نوین اهواز

1400/01/15 16:00

اميد گناوه

1 - 1

اتحاد کامياران

1400/01/15 16:15

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اسپاد الوند تهران

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1399/12/11 14:15

سپيدرود رشت

1 - 0

اميد گناوه

1399/12/11 14:15

اتحاد کامياران

0 - 1

علم و ادب تبریز

1399/12/11 14:15

محتشم تبریز

0 - 2

مس نوين کرمان

1399/12/11 14:15

شهرداري همدان

0 - 0

ویستا توربین

1399/12/11 14:15

ایرانجوان بوشهر

1 - 0

نفت و گاز گچساران

1399/12/11 14:30

فولاد نوین اهواز

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1399/12/12 14:30

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

0 - 1

ویستا توربین

1399/12/17 14:30

اسپاد الوند تهران

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1399/12/18 14:30

علم و ادب تبریز

2 - 0

سپيدرود رشت

1399/12/18 14:30

اميد گناوه

0 - 1

شهرداري همدان

1399/12/18 14:30

نفت و گاز گچساران

0 - 1

محتشم تبریز

1399/12/18 14:30

مس نوين کرمان

2 - 0

فولاد نوین اهواز

1399/12/17 18:30

شهرداری بندرعباس

1 - 1

اتحاد کامياران

1399/12/17 14:30

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 0

شهرداری بندرعباس

1399/12/24 14:30

ایرانجوان بوشهر

3 - 2

ملي حفاري اهواز

1399/12/24 14:30

محتشم تبریز

2 - 1

اسپاد الوند تهران

1399/12/25 14:30

شهرداري همدان

1 - 0

علم و ادب تبریز

1399/12/25 14:30

فولاد نوین اهواز

2 - 0

نفت و گاز گچساران

1399/12/25 14:30

اتحاد کامياران

1 - 1

مس نوين کرمان

1399/12/27 14:30

ویستا توربین

1 - 1

اميد گناوه

1399/12/27 14:30

گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

3 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/01/22 16:15

ویستا توربین

0 - 0

علم و ادب تبریز

1400/01/22 16:15

محتشم تبریز

4 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/01/22 16:15

سپيدرود رشت

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/01/09 20:30

اتحاد کامياران

0 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/01/22 16:15

اميد گناوه

0 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/01/22 16:30

فولاد نوین اهواز

2 - 1

اسپاد الوند تهران

1400/01/22 16:30

گروه 1 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

شهرداري همدان

1400/01/28 19:45

شهرداری بندرعباس

0 - 0

ویستا توربین

1400/01/28 19:45

نفت و گاز گچساران

1 - 0

سپيدرود رشت

1400/01/22 20:30

ایرانجوان بوشهر

0 - 2

فولاد نوین اهواز

1400/01/28 20:10

اسپاد الوند تهران

3 - 0

اتحاد کامياران

1400/01/28 20:15

ملي حفاري اهواز

0 - 0

محتشم تبریز

1400/01/29 20:20

علم و ادب تبریز

1 - 0

اميد گناوه

1400/01/28 20:40

گروه 1 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميد گناوه

0 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/02/03 20:15

ویستا توربین

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/02/04 20:15

سپيدرود رشت

1 - 1

اسپاد الوند تهران

1400/02/04 20:30

شهرداري همدان

1 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/02/04 20:30

اتحاد کامياران

1 - 3

ایرانجوان بوشهر

1400/02/05 20:40

فولاد نوین اهواز

0 - 1

محتشم تبریز

1400/02/04 20:30

علم و ادب تبریز

0 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/02/04 20:45

گروه 1 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت و گاز گچساران

0 - 1

ویستا توربین

1400/02/17 20:15

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

سپيدرود رشت

1400/02/17 20:15

اسپاد الوند تهران

0 - 0

شهرداري همدان

1400/02/19 20:30

شهرداری بندرعباس

1 - 0

علم و ادب تبریز

1400/02/20 19:45

محتشم تبریز

1 - 0

اتحاد کامياران

1400/02/20 20:45

مس نوين کرمان

1 - 0

اميد گناوه

1400/02/20 19:45

ملي حفاري اهواز

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/02/20 20:30

گروه 1 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/02/27 18:45

اميد گناوه

1 - 1

نفت و گاز گچساران

1400/02/26 20:15

ویستا توربین

1 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/02/27 20:30

فولاد نوین اهواز

2 - 2

اتحاد کامياران

1400/02/27 19:30

شهرداري همدان

1 - 2

ایرانجوان بوشهر

1400/02/27 19:30

سپيدرود رشت

1 - 0

محتشم تبریز

1400/02/27 19:45

علم و ادب تبریز

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/02/27 20:00

گروه 1 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت و گاز گچساران

0 - 1

علم و ادب تبریز

1400/03/02 19:30

ایرانجوان بوشهر

2 - 1

ویستا توربین

1400/03/02 19:30

اسپاد الوند تهران

0 - 1

اميد گناوه

1400/03/02 19:40

اتحاد کامياران

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/02 19:40

فولاد نوین اهواز

2 - 2

سپيدرود رشت

1400/03/02 19:45

محتشم تبریز

1 - 1

شهرداري همدان

1400/03/02 20:00

مس نوين کرمان

2 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/03/02 19:30

گروه 1 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

1 - 1

نفت و گاز گچساران

1400/03/07 18:50

اميد گناوه

0 - 1

ایرانجوان بوشهر

1400/03/07 19:20

ملي حفاري اهواز

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/03/07 19:40

سپيدرود رشت

1 - 1

اتحاد کامياران

1400/03/07 19:45

شهرداري همدان

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/03/07 19:50

علم و ادب تبریز

0 - 1

اسپاد الوند تهران

1400/03/07 20:00

ویستا توربین

1 - 0

محتشم تبریز

1400/03/07 20:35

گروه 1 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 1

شهرداري همدان

1400/03/12 18:15

نفت و گاز گچساران

0 - 0

مس نوين کرمان

1400/03/12 19:30

اسپاد الوند تهران

2 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/03/12 19:30

سپيدرود رشت

2 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/12 20:00

محتشم تبریز

2 - 1

اميد گناوه

1400/03/12 20:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

علم و ادب تبریز

1400/03/12 20:00

فولاد نوین اهواز

1 - 0

ویستا توربین

1400/03/12 20:15

گروه 1 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

علم و ادب تبریز

1 - 3

محتشم تبریز

1400/03/19 20:00

شهرداری بندرعباس

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1400/03/19 20:00

اميد گناوه

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/03/19 20:15

مس نوين کرمان

2 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/03/19 20:00

شهرداري همدان

2 - 0

سپيدرود رشت

1400/03/19 20:00

ملي حفاري اهواز

2 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/03/19 20:30

ویستا توربین

6 - 2

اتحاد کامياران

1400/03/19 20:00

گروه 1 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 1

اميد گناوه

1400/03/25 18:20

اسپاد الوند تهران

2 - 1

نفت و گاز گچساران

1400/03/25 20:40

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

مس نوين کرمان

1400/03/25 20:45

محتشم تبریز

2 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/03/25 20:40

فولاد نوین اهواز

2 - 2

علم و ادب تبریز

1400/03/25 20:45

سپيدرود رشت

1 - 1

ویستا توربین

1400/03/25 20:45

شهرداري همدان

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/25 20:45

گروه 1 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

2 - 1

شهرداري همدان

1400/04/02 20:30

مس نوين کرمان

3 - 0

محتشم تبریز

1400/04/02 20:30

علم و ادب تبریز

2 - 0

اتحاد کامياران

1400/04/02 20:30

اميد گناوه

0 - 1

سپيدرود رشت

1400/04/02 20:30

ملي حفاري اهواز

0 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/04/02 20:30

شهرداری بندرعباس

1 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/04/02 20:30

نفت و گاز گچساران

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1400/04/02 20:30

گروه 1 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

3 - 0

اسپاد الوند تهران

1400/04/09 20:30

اتحاد کامياران

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/04/09 20:30

فولاد نوین اهواز

4 - 3

مس نوين کرمان

1400/04/09 20:30

ویستا توربین

3 - 2

ملي حفاري اهواز

1400/04/09 20:30

سپيدرود رشت

1 - 1

علم و ادب تبریز

1400/04/09 20:30

شهرداري همدان

0 - 0

اميد گناوه

1400/04/09 20:30

محتشم تبریز

0 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/04/09 20:30

گروه 1 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

2 - 0

اتحاد کامياران

1400/04/16 20:30

اميد گناوه

1 - 2

ویستا توربین

1400/04/16 20:30

اسپاد الوند تهران

0 - 5

محتشم تبریز

1400/04/16 20:30

نفت و گاز گچساران

0 - 0

فولاد نوین اهواز

1400/04/16 20:30

ملي حفاري اهواز

2 - 1

ایرانجوان بوشهر

1400/04/16 20:30

شهرداری بندرعباس

3 - 0

سپيدرود رشت

1400/04/16 20:30

علم و ادب تبریز

0 - 0

شهرداري همدان

1400/04/16 20:30