برنامه بازی ها Mashinsazi Tabriz - لیگ یک آزادگان - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 4

شهرداري همدان

1400/07/25 15:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/08/01 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

شهرداري آستارا

1400/08/09 14:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

قشقایی شیراز

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

4 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/08/26 14:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

استقلال خوزستان

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

شمس آذر قزوین

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

6 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/09/23 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/10/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

3 - 2

ماشین سازی تبریز

1400/10/11 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

استقلال ملاثاني

1400/10/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

4 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/10/22 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 2

ماشین سازی تبریز

1400/11/03 14:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

آرمان گهر سیرجان

1400/11/08 14:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/11/13 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/12/02 14:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

رایکا بابل

1400/12/07 14:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/12/14 14:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

مس كرمان

1400/12/20 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/12/25 15:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 0

ویستا توربین

1401/01/10 16:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1401/01/16 20:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

مس شهر بابک

1401/01/23 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1401/01/29 20:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/02/08 20:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1401/02/15 19:30

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 3

خيبر خرم آباد

1401/02/20 19:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

6 - 1

ماشین سازی تبریز

1401/02/26 19:30

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

سايپـا تهران

1401/03/01 19:00

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

ملوان بندر انزلي

1401/03/06 19:00

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

-

ماشین سازی تبریز

1401/03/12

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

شاهين شهرداري بوشهر

1401/03/17