برنامه بازی ها Pars Jonoubi Jam - لیگ دسته یک - 9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1399/09/02 14:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

رایکا بابل

1399/09/09 15:15

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

0 - 1

پارس جنوبي جم

1399/09/15 14:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 2

خيبر خرم آباد

1399/09/20 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

پارس جنوبي جم

1399/09/26 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/02 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

3 - 2

پارس جنوبي جم

1399/10/08 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 1

استقلال خوزستان

1399/10/15 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

2 - 0

پارس جنوبي جم

1399/10/22 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 0

پارس جنوبي جم

1399/11/06 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/13 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 0

پارس جنوبي جم

1399/11/19 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/25 14:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

1 - 1

پارس جنوبي جم

1399/12/01 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

پارس جنوبي جم

1399/12/12 14:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

قشقایی شیراز

1399/12/17 15:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 2

آرمان گهر سیرجان

1399/12/27 15:15

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

1 - 0

پارس جنوبي جم

1400/01/18 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

گل ریحان البرز

1400/01/24 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

3 - 1

پارس جنوبي جم

1400/01/30 20:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/02/04 20:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/02/18 20:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

هوادار تهران

1400/02/24 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

پارس جنوبي جم

1400/02/29 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

مس كرمان

1400/03/07 20:20

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 1

پارس جنوبي جم

1400/03/12 17:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

نود اروميه

1400/03/18 20:30

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

2 - 1

پارس جنوبي جم

1400/03/24 20:50

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 2

بادران تهران

1400/03/31 20:35

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/04/06 20:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

چوکا تالش

1400/04/13 20:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/04/21 19:30

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 0

پارس جنوبي جم

1400/04/28 19:45