برنامه بازی ها خيبر خرم آباد - لیگ یک آزادگان - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/07/24 15:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 4

خيبر خرم آباد

1400/08/01 17:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 1

استقلال خوزستان

1400/08/09 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

خيبر خرم آباد

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 1

خيبر خرم آباد

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/08/26 14:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

3 - 3

خيبر خرم آباد

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

3 - 1

استقلال ملاثاني

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

خيبر خرم آباد

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/09/23 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/10/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

3 - 2

ماشین سازی تبریز

1400/10/11 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

1 - 2

خيبر خرم آباد

1400/10/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/10/22 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/11/03 14:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

3 - 1

ویستا توربین

1400/11/08 14:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/11/13 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/12/02 14:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 2

پارس جنوبي جم

1400/12/07 14:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/12/14 15:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 1

مس شهر بابک

1400/12/20 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 1

سايپـا تهران

1400/12/25 15:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/01/10 16:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 0

شمس آذر قزوین

1401/01/15 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

1 - 0

خيبر خرم آباد

1401/01/25 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

0 - 2

آرمان گهر سیرجان

1401/01/30 20:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/02/10 20:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري همدان

1401/02/15 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 3

خيبر خرم آباد

1401/02/20 19:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 0

رایکا بابل

1401/02/26 19:30

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

-

خيبر خرم آباد

1401/03/01 19:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

-

قشقایی شیراز

1401/03/06 19:00

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

-

خيبر خرم آباد

1401/03/12

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

-

مس كرمان

1401/03/17