برنامه بازی ها Arman Gohar Sirjan - لیگ دسته یک - 9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1399/09/02 14:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

آرمان گهر سیرجان

1399/09/09 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

0 - 0

بادران تهران

1399/09/15 14:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1399/09/20 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/09/26 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

3 - 3

رایکا بابل

1399/10/02 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1399/10/08 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

هوادار تهران

1399/10/15 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/10/22 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/11/06 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

3 - 1

گل ریحان البرز

1399/11/13 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/11/19 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1399/11/25 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

3 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/12/02 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 2

استقلال ملاثاني

1399/12/12 14:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

3 - 2

آرمان گهر سیرجان

1399/12/18 14:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 2

آرمان گهر سیرجان

1399/12/27 15:15

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

قشقایی شیراز

1400/01/18 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/01/24 16:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/01/30 19:45

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 0

استقلال خوزستان

1400/02/06 19:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/02/18 20:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/02/24 19:50

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/02/29 19:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/05 19:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1400/03/11 20:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

مس كرمان

1400/03/18 19:05

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

1 - 4

آرمان گهر سیرجان

1400/03/24 18:45

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

4 - 1

نود اروميه

1400/03/31 20:00

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1400/04/06 20:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/04/13 20:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

3 - 3

آرمان گهر سیرجان

1400/04/21 19:30

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

3 - 0

چوکا تالش

1400/04/28 19:45