برنامه بازی ها Qashqaei Shiraz - لیگ یک آزادگان - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

قشقایی شیراز

1400/07/25 17:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

سايپـا تهران

1400/08/01 15:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

قشقایی شیراز

1400/08/09 14:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

3 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

قشقایی شیراز

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 0

شهرداري همدان

1400/08/26 14:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

قشقایی شیراز

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

رایکا بابل

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

2 - 0

ویستا توربین

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

2 - 0

قشقایی شیراز

1400/09/23 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

مس كرمان

1400/10/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

قشقایی شیراز

1400/10/11 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 2

پارس جنوبي جم

1400/10/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 1

قشقایی شیراز

1400/10/22 13:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/11/03 14:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

1 - 2

قشقایی شیراز

1400/11/08 14:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/11/13 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/02 14:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 1

قشقایی شیراز

1400/12/07 14:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/12/14 14:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

0 - 0

قشقایی شیراز

1400/12/20 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/12/25 15:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 0

قشقایی شیراز

1401/01/10 16:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/01/16 19:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

2 - 0

قشقایی شیراز

1401/01/23 20:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ویستا توربین

1 - 1

قشقایی شیراز

1401/01/29 20:15

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

استقلال خوزستان

1401/02/08 20:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 0

قشقایی شیراز

1401/02/15 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

مس شهر بابک

1401/02/20 19:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

قشقایی شیراز

1401/02/26 19:30

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

-

شهرداري آستارا

1401/03/01 19:00

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

-

قشقایی شیراز

1401/03/06 19:00

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

-

شمس آذر قزوین

1401/03/12

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

-

قشقایی شیراز

1401/03/17