برنامه بازی ها Mashinsazi Tabriz - ليگ برتر (خليج فارس)-9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/08/17 15:50

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/08/30 16:35

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/09/05 16:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

گل گهر سیرجان

1399/09/10 16:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

4 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

تراکتور تبریز

1399/09/23 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/09/28 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1399/10/05 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/10/26 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

3 - 3

سپاهان اصفهان

1399/10/09 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/10/21 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

فولاد خوزستان

1399/11/06 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/11/11 16:55

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 2

ماشین سازی تبریز

1399/11/17 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/11/25 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

پدیده مشهد

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/12/16 17:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 2

استقلال تهران

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

3 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/01/16 16:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/01/22 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/03/08 19:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

سايپـا تهران

1400/02/18 21:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/02/26 19:25

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 2

نساجی مازندران

1400/04/04 19:10

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/04/10 21:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

3 - 0

مس رفسنجان

1400/04/15 19:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/04/19 21:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 5

پرسپولیس تهران

1400/04/29 21:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 5

پيکان تهران

1400/05/03 21:15

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/05/08 21:15