برنامه بازی ها Naft Masjed Soleyman - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/07/27 16:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 3

سپاهان اصفهان

1400/08/02 16:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/08/08 18:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/08/15 18:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/08/27 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

مس رفسنجان

1400/09/03 17:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/09/08 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/09/13 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/09/19 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/09/24 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/03 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/10/08 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 2

گل گهر سیرجان

1400/10/13 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/10/18 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 3

استقلال تهران

1400/10/23 15:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پيکان تهران

1400/11/03 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/11/23 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پدیده مشهد

1400/11/29 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/12/04 17:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/12/09 15:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/12/15 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پرسپولیس تهران

1400/12/20 18:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

هوادار تهران

1400/12/27 15:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/01/16 20:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

تراکتور تبریز

1401/02/13 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/02/19 18:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

نساجی مازندران

1401/02/24 19:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

نفت مسجد سلیمان

1401/02/29 20:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

صنعت نفت آبادان

1401/03/03 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

نفت مسجد سلیمان

1401/03/08 20:00