برنامه بازی ها Naft Abadan - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/07/28 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/08/03 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 2

فجر سپاسي شیراز

1400/08/08 18:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 2

صنعت نفت آبادان

1400/08/15 16:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/08/27 18:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/09/03 18:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

استقلال تهران

1400/09/08 16:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 0

پيکان تهران

1400/09/13 16:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/09/18 16:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

پدیده مشهد

1400/09/24 16:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/10/03 17:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 1

آلومينيوم اراک

1400/10/08 17:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/10/13 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/10/18 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 2

صنعت نفت آبادان

1400/10/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1400/11/03 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

تراکتور تبریز

1400/11/23 16:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/11/29 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1400/12/04 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1400/12/09 16:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

پرسپولیس تهران

1400/12/15 19:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/12/20 20:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/12/27 16:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 4

سپاهان اصفهان

1401/01/12 19:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/02/14 17:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

فولاد خوزستان

1401/02/19 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/02/24 19:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

مس رفسنجان

1401/02/29 21:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

صنعت نفت آبادان

1401/03/03 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

هوادار تهران

1401/03/08 20:00