برنامه بازی ها Saipa Tehran - ليگ برتر (خليج فارس)-9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1399/08/16 16:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

سايپـا تهران

1399/08/29 16:35

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1399/09/05 16:20

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1399/09/11 16:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

مس رفسنجان

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

3 - 0

سايپـا تهران

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/09/28 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

سايپـا تهران

1399/10/03 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1399/10/09 15:20

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

1 - 0

سايپـا تهران

1399/10/15 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/10/26 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 1

سايپـا تهران

1399/11/04 16:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1399/11/10 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

سايپـا تهران

1399/11/17 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 2

تراکتور تبریز

1399/11/26 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

سايپـا تهران

1399/12/11 17:25

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

سايپـا تهران

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1400/01/16 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

1 - 0

سايپـا تهران

1400/01/22 18:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 1

فولاد خوزستان

1400/03/08 19:40

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

سايپـا تهران

1400/02/18 21:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 2

پيکان تهران

1400/02/26 19:25

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

سايپـا تهران

1400/04/04 20:50

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 2

پدیده مشهد

1400/04/09 19:50

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1400/04/14 19:40

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 2

استقلال تهران

1400/04/19 19:50

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 0

سايپـا تهران

1400/04/29 21:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

آلومينيوم اراک

1400/05/03 21:15

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

5 - 1

سايپـا تهران

1400/05/08 21:15