برنامه بازی ها Fajr Sepasi - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/07/27 15:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

گل گهر سیرجان

1400/08/03 16:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 2

فجر سپاسي شیراز

1400/08/08 18:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

استقلال تهران

1400/08/14 16:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/08/28 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 2

سپاهان اصفهان

1400/09/03 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/09/09 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

فولاد خوزستان

1400/09/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/09/19 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

مس رفسنجان

1400/09/24 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/03 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

هوادار تهران

1400/10/08 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/13 16:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

تراکتور تبریز

1400/10/18 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/23 17:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

نساجی مازندران

1400/11/04 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/11/24 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/11/29 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/12/04 19:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

پيکان تهران

1400/12/09 15:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/12/15 18:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

پدیده مشهد

1400/12/21 16:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/12/26 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/01/14 20:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/02/13 20:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/02/19 18:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1401/02/24 18:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/02/29 20:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/03/04 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

پرسپولیس تهران

1401/03/08 20:00