برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 0

سپيدرود رشت

1397/05/04 20:45

پاس قوامین

ماشین سازی تبریز

1 - 1

استقلال خوزستان

1397/05/05 20:00

یادگار امام

نساجی مازندران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/05/04 20:45

شهید وطنی

پدیده خراسان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/05/04 20:45

امام رضا (ع)

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/05/05 20:45

شهید بهنام محمدی

استقلال تهران

0 - 0

پيکان تهران

1397/05/05 20:45

آزادی

فولاد خوزستان

2 - 1

پارس جنوبي جم

1397/05/04 20:45

غدیر

سپاهان اصفهان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/05/05 20:45

نقش جهان

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 6

سپاهان اصفهان

1397/05/12 20:45

سردار جنگل

صنعت نفت آبادان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/05/12 20:45

تختی

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

استقلال تهران

1397/05/11 20:45

ذوب آهن فولادشهر

استقلال خوزستان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/05/11 20:45

غدیر

پيکان تهران

3 - 0

سايپـا تهران

1397/05/11 20:45

شهدا

پارس جنوبي جم

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/05/11 20:30

تختی

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

نساجی مازندران

1397/05/12 20:00

یادگار امام

پرسپولیس تهران

3 - 0

فولاد خوزستان

1397/05/12 20:45

آزادی

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

سپيدرود رشت

1397/05/19 18:00

سايپـا تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/05/18 20:30

پاس قوامین

پدیده خراسان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/05/19 20:00

امام رضا (ع)

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/05/19 20:30

شهید بهنام محمدی

استقلال تهران

3 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/05/19 20:30

آزادی

استقلال خوزستان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1397/05/18 20:30

غدیر

نساجی مازندران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1397/05/18 20:30

شهید وطنی

سپاهان اصفهان

0 - 0

پيکان تهران

1397/05/19 20:30

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 2

پدیده خراسان

1397/05/25 18:30

سردار جنگل

پيکان تهران

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/05/25 20:30

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

سپاهان اصفهان

1397/05/26 20:15

ذوب آهن فولادشهر

تراکتورسازي تبریز

1 - 0

سايپـا تهران

1397/05/26 19:45

یادگار امام

پرسپولیس تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/05/26 20:30

آزادی

پارس جنوبي جم

1 - 0

استقلال تهران

1397/05/25 20:30

تختی

صنعت نفت آبادان

2 - 2

استقلال خوزستان

1397/05/26 20:30

تختی

فولاد خوزستان

2 - 1

نساجی مازندران

1397/05/25 20:30

غدیر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

2 - 0

سپيدرود رشت

1397/06/02 20:15

غدیر

ماشین سازی تبریز

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1397/06/01 18:00

پدیده خراسان

2 - 1

پيکان تهران

1397/06/02 18:35

امام رضا (ع)

سايپـا تهران

1 - 0

پارس جنوبي جم

1397/06/02 20:15

پاس قوامین

نساجی مازندران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/06/01 20:15

شهید وطنی

سپاهان اصفهان

2 - 2

تراکتورسازي تبریز

1397/06/02 20:00

ذوب آهن فولادشهر

استقلال تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/05/31 20:15

آزادی

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1397/06/01 20:15

تختی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/06/08 19:10

سردار جنگل

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/06/08 19:25

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/06/08 19:00

ذوب آهن فولادشهر

فولاد خوزستان

1 - 2

سايپـا تهران

1397/06/08 20:15

غدیر

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

استقلال تهران

1397/10/14 18:15

شهید بهنام محمدی

پرسپولیس تهران

2 - 1

نساجی مازندران

1397/06/21 20:30

آزادی

پارس جنوبي جم

2 - 2

سپاهان اصفهان

1397/06/08 20:00

تختی

پيکان تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1397/06/08 20:15

شهدا

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

سپيدرود رشت

1397/07/01 18:45

آزادی

ماشین سازی تبریز

1 - 0

پارس جنوبي جم

1397/06/30 17:15

استقلال خوزستان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/06/31 18:45

غدیر

پدیده خراسان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/07/01 19:00

امام رضا (ع)

سايپـا تهران

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/06/31 18:45

پاس قوامین

سپاهان اصفهان

3 - 1

فولاد خوزستان

1397/06/30 19:30

نقش جهان

صنعت نفت آبادان

0 - 3

پيکان تهران

1397/06/30 19:30

تختی

نساجی مازندران

0 - 0

استقلال تهران

1397/06/31 18:45

شهید وطنی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

سپيدرود رشت

1397/07/06 18:30

فولاد خوزستان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/07/07 18:30

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1397/07/06 18:15

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1397/07/06 18:30

نساجی مازندران

1 - 1

سايپـا تهران

1397/07/06 18:15

نفت مسجد سلیمان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1397/07/05 20:30

تراکتورسازي تبریز

6 - 0

استقلال خوزستان

1397/07/06 17:40

استقلال تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1397/07/05 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/07/27 16:00

ماشین سازی تبریز

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/07/27 16:00

پدیده خراسان

2 - 0

فولاد خوزستان

1397/07/26 15:00

سايپـا تهران

1 - 2

استقلال تهران

1397/07/27 15:00

صنعت نفت آبادان

2 - 1

تراکتورسازي تبریز

1397/07/28 18:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

پيکان تهران

1397/08/28 16:15

استقلال خوزستان

0 - 2

پارس جنوبي جم

1397/07/27 18:00

سپاهان اصفهان

3 - 2

نساجی مازندران

1397/07/27 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

سپيدرود رشت

1397/08/04 16:00

نساجی مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/08/03 16:30

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

پيکان تهران

1397/08/03 16:15

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پدیده خراسان

1397/08/03 17:00

سايپـا تهران

1 - 1

پرسپولیس تهران

1397/08/05 16:35

استقلال تهران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1397/08/04 16:45

پارس جنوبي جم

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1397/08/04 16:45

فولاد خوزستان

0 - 0

استقلال خوزستان

1397/08/04 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/09/13 16:15

سپاهان اصفهان

3 - 0

سايپـا تهران

1397/08/18 16:30

استقلال خوزستان

1 - 2

نفت مسجد سلیمان

1397/08/11 15:30

پيکان تهران

1 - 2

تراکتورسازي تبریز

1397/08/11 15:30

ماشین سازی تبریز

0 - 0

استقلال تهران

1397/08/14 15:00

سپيدرود رشت

1 - 0

پارس جنوبي جم

1397/08/11 15:30

پدیده خراسان

3 - 0

نساجی مازندران

1397/08/11 16:00

صنعت نفت آبادان

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/08/12 16:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

سپيدرود رشت

1397/08/19 15:30

سايپـا تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/08/23 15:00

تراکتورسازي تبریز

4 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/08/18 15:30

استقلال تهران

0 - 0

پدیده خراسان

1397/09/22 16:15

سپاهان اصفهان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1397/09/18 16:10

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/08/20 15:30

نساجی مازندران

2 - 0

استقلال خوزستان

1397/08/18 15:00

پارس جنوبي جم

3 - 0

پيکان تهران

1397/08/18 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

سايپـا تهران

1397/09/04 15:45

سپيدرود رشت

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/09/02 15:00

پرسپولیس تهران

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/09/04 15:00

استقلال خوزستان

0 - 1

استقلال تهران

1397/09/04 17:35

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1397/09/03 15:15

ماشین سازی تبریز

1 - 1

سپاهان اصفهان

1397/09/02 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1397/09/02 16:40

پيکان تهران

2 - 3

فولاد خوزستان

1397/09/02 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 2

سپيدرود رشت

1397/09/08 15:00

فولاد خوزستان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/09/07 15:30

سپاهان اصفهان

1 - 0

پدیده خراسان

1397/09/09 15:15

پارس جنوبي جم

0 - 1

تراکتورسازي تبریز

1397/09/10 15:00

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/09/08 15:00

استقلال تهران

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/09/08 17:30

سايپـا تهران

1 - 1

استقلال خوزستان

1397/09/09 15:15

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

پيکان تهران

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

ماشین سازی تبریز

1397/09/16 17:00

صنعت نفت آبادان

2 - 1

سايپـا تهران

1397/09/23 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/09/21 15:00

سپيدرود رشت

0 - 5

استقلال تهران

1397/09/16 15:00

پرسپولیس تهران

3 - 1

پارس جنوبي جم

1397/09/23 16:15

استقلال خوزستان

1 - 1

سپاهان اصفهان

1397/09/24 15:00

پيکان تهران

0 - 1

نساجی مازندران

1397/09/15 15:15

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

فولاد خوزستان

1397/09/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

سايپـا تهران

استقلال خوزستان

-

ماشین سازی تبریز

ذوب آهن اصفهان

-

نساجی مازندران

پرسپولیس تهران

-

پدیده خراسان

تراکتورسازي تبریز

-

نفت مسجد سلیمان

پيکان تهران

-

استقلال تهران

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان

-

سپاهان اصفهان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

سپيدرود رشت

ماشین سازی تبریز

-

صنعت نفت آبادان

استقلال تهران

-

ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان

-

استقلال خوزستان

سايپـا تهران

-

پيکان تهران

نفت مسجد سلیمان

-

پارس جنوبي جم

نساجی مازندران

-

تراکتورسازي تبریز

فولاد خوزستان

-

پرسپولیس تهران

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

ماشین سازی تبریز

ذوب آهن اصفهان

-

سايپـا تهران

صنعت نفت آبادان

-

پدیده خراسان

فولاد خوزستان

-

نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازي تبریز

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

پارس جنوبي جم

-

نساجی مازندران

پيکان تهران

-

سپاهان اصفهان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سپيدرود رشت

ماشین سازی تبریز

-

پيکان تهران

سپاهان اصفهان

-

ذوب آهن اصفهان

سايپـا تهران

-

تراکتورسازي تبریز

نفت مسجد سلیمان

-

پرسپولیس تهران

استقلال تهران

-

پارس جنوبي جم

استقلال خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران

-

فولاد خوزستان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

استقلال خوزستان

ذوب آهن اصفهان

-

ماشین سازی تبریز

پيکان تهران

-

پدیده خراسان

پارس جنوبي جم

-

سايپـا تهران

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

تراکتورسازي تبریز

-

سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

سپيدرود رشت

ماشین سازی تبریز

-

تراکتورسازي تبریز

پدیده خراسان

-

ذوب آهن اصفهان

سايپـا تهران

-

فولاد خوزستان

استقلال تهران

-

نفت مسجد سلیمان

نساجی مازندران

-

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

-

پارس جنوبي جم

استقلال خوزستان

-

پيکان تهران

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پرسپولیس تهران

پارس جنوبي جم

-

ماشین سازی تبریز

ذوب آهن اصفهان

-

استقلال خوزستان

تراکتورسازي تبریز

-

پدیده خراسان

نفت مسجد سلیمان

-

سايپـا تهران

استقلال تهران

-

نساجی مازندران

فولاد خوزستان

-

سپاهان اصفهان

پيکان تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پيکان تهران

ماشین سازی تبریز

-

فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان

-

ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان

-

پارس جنوبي جم

سايپـا تهران

-

نساجی مازندران

سپاهان اصفهان

-

نفت مسجد سلیمان

استقلال خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز

پرسپولیس تهران

-

استقلال تهران

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

سپيدرود رشت

نفت مسجد سلیمان

-

ماشین سازی تبریز

فولاد خوزستان

-

پدیده خراسان

استقلال تهران

-

سايپـا تهران

تراکتورسازي تبریز

-

صنعت نفت آبادان

پيکان تهران

-

پرسپولیس تهران

پارس جنوبي جم

-

استقلال خوزستان

نساجی مازندران

-

سپاهان اصفهان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

تراکتورسازي تبریز

ماشین سازی تبریز

-

نساجی مازندران

پيکان تهران

-

ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان

-

نفت مسجد سلیمان

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

سپاهان اصفهان

-

استقلال تهران

صنعت نفت آبادان

-

پارس جنوبي جم

استقلال خوزستان

-

فولاد خوزستان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

پرسپولیس تهران

سايپـا تهران

-

سپاهان اصفهان

نفت مسجد سلیمان

-

استقلال خوزستان

تراکتورسازي تبریز

-

پيکان تهران

استقلال تهران

-

ماشین سازی تبریز

پارس جنوبي جم

-

سپيدرود رشت

نساجی مازندران

-

پدیده خراسان

فولاد خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

فولاد خوزستان

ماشین سازی تبریز

-

سايپـا تهران

ذوب آهن اصفهان

-

تراکتورسازي تبریز

پدیده خراسان

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

سپاهان اصفهان

صنعت نفت آبادان

-

نفت مسجد سلیمان

استقلال خوزستان

-

نساجی مازندران

پيکان تهران

-

پارس جنوبي جم

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

پدیده خراسان

نفت مسجد سلیمان

-

سپيدرود رشت

تراکتورسازي تبریز

-

پرسپولیس تهران

استقلال تهران

-

استقلال خوزستان

پارس جنوبي جم

-

ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان

-

ماشین سازی تبریز

نساجی مازندران

-

صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان

-

پيکان تهران

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان

-

فولاد خوزستان

پدیده خراسان

-

سپاهان اصفهان

تراکتورسازي تبریز

-

پارس جنوبي جم

پرسپولیس تهران

-

ماشین سازی تبریز

صنعت نفت آبادان

-

استقلال تهران

استقلال خوزستان

-

سايپـا تهران

پيکان تهران

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

پدیده خراسان

سايپـا تهران

-

صنعت نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان

-

ذوب آهن اصفهان

استقلال تهران

-

سپيدرود رشت

پارس جنوبي جم

-

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

-

استقلال خوزستان

نساجی مازندران

-

پيکان تهران

فولاد خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز

+