1401/03/25

جزییات مسابقه

عقاب تهران - شهرداري نوشهر

18:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی شهرداري نوشهر

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی شهرداري نوشهر

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن