1401/01/15

جزییات مسابقه

عقاب تهران - نود اروميه

20:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی نود اروميه

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نود اروميه

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن