1400/09/23

جزییات مسابقه

نود اروميه - عقاب تهران

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نود اروميه

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نود اروميه

نام بازیکن

پیراهن