1399/12/28

جزییات مسابقه

استوک مرودشت - امیدآوران مشیز کرمان

15:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن