1399/12/28

جزییات مسابقه

رضوانی اصفهان - فولاد هرمزگان

15:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن