1399/12/23

جزییات مسابقه

پرسپولیس شیراز - رضوانی اصفهان

15:15

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن