1399/12/23

جزییات مسابقه

فولاد هرمزگان - آبی پوشان شمس کیش

15:15

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن