1399/12/17

جزییات مسابقه

رضوانی اصفهان - عقاب شيراز

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن