1399/12/17

جزییات مسابقه

آبی پوشان شمس کیش - پرسپولیس شیراز

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن