1399/12/12

جزییات مسابقه

امیدآوران مشیز کرمان - رضوانی اصفهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن